2018-actualitat

Índex d’autors


Lluís Barceló-Coblijn

Articles

Barceló-Coblijn, Lluís; Jaume Martín, Catalina (2022) Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018)Treballs de sociolingüística catalana, 32: 185-207

Cruz Rico, H.; Mauder, E.; Barceló-Coblijn, L.; Parafita Couto, M.C. (2021) Niños bilingües español-neerlandés en Ámsterdam y en Mallorca: evidencia de la importancia del input y del contexto en la adquisición del género gramatical en españolRevista Nebrija de Lingüística Aplicada, 15,(30): 14-38.

Leivada, Evelina; Barceló-Coblijn, Lluís (2020) Why Don’t Languages Grammaticalize [±poisonous]?Biolinguistics, 14 (Volum especial): 51-58.

Barceló-Coblijn, Lluís & Aritz, Irurtzun & Real Puigdollers, Cristina & López-Navarro, Emilio & Gomila, Antoni. (2019). How children develop their ability to combine words: a network-based approach.Adaptive Behavior. 27. 10.1177/1059712319847993. 

Barceló-Coblijn, Lluís; Irurtzun, Aritz; Duguine, Maia (2019). , The emergence of hubs in complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a linguistic analysis, Applications of complexity theory in language and communication sciences. Suïssa: Springer.

Barceló-Coblijn, Lluís (2018) Aproximació sociolingüística a la llengua de signes a les Illes BalearsLlengua, societat i comunicació, 45-54.


Ariadna Benet Parente

Articles

Cortés, S., Lleó, C. i Benet, A. (2019). “Weighing factors responsible for the production of the Catalan vowel /ɛ/ versus /e/ contrast in three districts of Barcelona”. International Journal of Bilingualism, 23 (6), p. 1264-1277. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367006918781058

Ramon-Casas, M., Cortés, S., Benet, A., Lleó, C. i Bosch, L. (2021). “Connecting perception and production in early Catalan–Spanish bilingual children: language dominance and quality of input effects”. Journal of Child Language 1–22. https://doi.org/10.1017/S0305000921000787

Capítols de llibre

Lleó, C., Cortés, S. i Benet, A. (2020). “Projecció diacrònica de la fusió de sons del català a Barcelona a través de quatre generacions”. Dins: Christoph Gabriel, Andrea Peskova i Maria Selig (Eds.) Contact, variation and change in Romance and beyond. Studies in honor of Trudel Meisenburg. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 


Rosa Calafat Vila

Articles

Calafat Vila, Rosa (2021). «La ideologia en el discurs de la Història de la Llengua: El tractament del procés sobiranista». Caplletra, 71: 237-258.

Calafat Vila, Rosa (2020). «El Centre i la perifèria de la llengua catalana als llibres d’estil: Catalunya i les Illes Balears». Revista de Llengua i Dret, 73: 69-81.

Calafat Vila, Rosa (2020). «Llengua, usos i pensaments en la premsa clandestina: Quaderns d’estudis polítics, econòmics i social». Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 31: 351-370.

Calafat Vila, Rosa (2019). «Usos lingüístics a la UIB: l’anglès a l’aula». Treballs de Sociolingüística Catalana, 29: 11-25.

Calafat Vila, Rosa (2019). «The Linguistic Ideology of Eighteenth-Century Europe. A Precursor of Today, for Catalan and Other Languages». Journal for EuroLinguistiX, 16: 4-12.

Calafat Vila, Rosa; Calero Pons, Àlvaro (2019). «Actitudes y hábitos lingüísticos entre el alumnado del Grado en Educación Infantil (UIB)». Didáctica. Lengua y Literatura, 31: 243-261.

Capítols de llibre

Calafat Vila, Rosa; Casals Martorell, Daniel (2020). «Col·laboracions de Francesc de B. Moll a El Correo Catalán (1962- 1965)». Dins La premsa, la ràdio i la televisió com a agents difusors de coneixements lingüístics . Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Pàg. 29-52.

Calafat Vila, Rosa (2020). «Descripción general de la obra y su contenido». Dins El Nou Mètode de Antoni Portella, una gramática latina en lengua catalana: Menorca y Mallorca en la Ilustración. New York: Instituto de Estudios Auriseculares. Pàg. 34-62.


Àlvaro Calero-Pons

Articles

Calero-Pons, Àlvaro (2017). «La traducció de la transgressió lingüística del teatre quebequès al català i a l’espanyol. Política i gènere en Les Belles-Sœurs, de Michel Tremblay». Quaderns: Revista de traducció, 24: 135-150. Disponible: https://raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/321766

Calero-Pons, Àlvaro (2016). «Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català». Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law, 66: 62-84. Disponible: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-%20rld.i66.2016.2824

Capítols de llibre

Calero-Pons, Àlvaro (2021a). «Els canvis lingüístics en l’adaptació valenciana de la traducció de Harry Potter: L’ajustament a les gramàtiques de Pompeu Fabra, de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua». Dins De llengua i societat. De la proposta fabriana a la reforma normativa de l’IEC. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 119-130.

Calero-Pons, Àlvaro (2021b). «Las versiones paralelas de Harry Potter en catalán y su impacto en la prensa escrita: miradas pluricéntricas». Dins Les idéologies linguistiques : débats, purismes et stratégies discursives. Berlin: Peter Lang. 231-255. DOI: 10.3726/b17989


Jaume Corbera Pou

Articles

Corbera Pou, J. (2018). «Veny, Joan i Massanell, Mar: Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans, Barcelona-Alacant-València: Universitat de Barcelona – Universitat d’Alacant – Universitat de València, 2015.»  Llengua & Literatura, 28: 206-209. [Ressenya]

Corbera Pou, J. (2018). «Carsten SINNER / Katharina WIELAND (ed.), Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag (Études linguistiques / Linguistische Studien, 12).» Revue de Linguistique Romane, 82: 571-575. [Ressenya]

Corbera Pou, J. (2019). «Butla/butlla, bolleta, bolletí.» Llengua Nacional, 108: 26-27.

Capítols de llibre

Corbera Pou, J. (2018). «L’interès de les enquestes catalanes de l’Atlante Linguistico Mediterraneo.» Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016), 846-853. Estrasburg (França): Société de Linguistique Romane / Éditions de linguistique et de philologie. ISBN 979-10-91460-35-4.

Corbera Pou, J. (2018). «Pompeu Fabra i els escriptors i lingüistes dels altres Països Catalans.» A Pompeu Fabra: llengua, civisme, país: 119-132. Barcelona (Espanya): Fundació Revista de Catalunya. ISBN 978-84-09-04382-8.

Corbera Pou, J. (2021). «La perífrasi d’iteració verbal en romànic i especialment en català.» A Actes del Divuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes [Recurs electrònic] : Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018 / a cura d’Oana-Dana Balaş; i Xavier Montoliu Pauli, 120-132. ISBN: 978-84-9965-590-1.

Corbera Pou, J. (2021). «Llobina i corbina, dos falsos ictiònims catalans. L’origen de corball.» A Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copenhague, 1-6 juillet 2019), éd. par Lene Schøsler et Juhani Härmä (en collaboration avec Jan Lindschouw), 2 vols, 573-584. Strasbourg, SLR/ELiPhi. ISBN: 978-2-37276-050-8

Corbera Pou, J. (2021). «Me n’apellc.» A Miscel·lània Antoni Ferrando, 2, 269-283. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-9191-177-7


Elga Cremades

Articles

Cremades, E. (en premsa). Implantació de la normativa sintàctica en els mitjans audiovisuals de Mallorca. Palma: Consell de Mallorca.

Cremades, E. (en premsa). Qüestions de morfologia i sintaxi. Andorra la Vella: Universitat Europea.

Cremades, E. (2021). “Anàlisi d’errors en l’expressió escrita del català com a llengua addicional: contrast entre l’alumnat serbi i l’anglòfon”. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4 (2), pp. 21-34.

Cremades, E. & Ginebra, J. (2021). “Complements preposicionals amb els verbs d’àpats en català antic”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes: Miscel·lània Antoni Ferrando (2), LXXV, pp. 219-232. 

Capítols de llibre

Cremades, E. & Ginebra, J. (2021). “Estructura sintàctica i aspectual dels verbs d’àpats en les llengües romàniques”. dins: Schøsler, L.; Härmä, J. & Lindschouw, J. Actes du XXVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Copenhaguen, 1-6 juillet 2019), Strasbourg: Société de Linguistique Romane, Éditions de linguistique et de philologie, pp. 389-401.
Cremades, E. & Ginebra, J. (2021). “Els verbs d’àpats en català i en les llengües romàniques”. Dins: Actes del XVIIIè Col·loqui de l’AILLC (Bucarest, 2018), Barcelona: IEC, AILLC, pp. 134-146.

Cremades, E. & Javorová, P. (2019). Gramcat: morfologie současné katalánštiny. Brno: Masarykova univerzita.


Isabel Crespí

Crespí, Isabel (2021). “Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 70, pp. 53-80. Enllaç: Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment | Crespí | Caplletra. Revista Internacional de Filologia (uv.es)

Crespí, Isabel; Llop, Ares (2021). “Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària: anàlisi i propostes”. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, Vol. 14(1), Feb-Mar 2021, e1026. Enllaç: View of The notions of tense and aspect in Secondary Education textbooks: analysis and proposals (uab.cat)

Crespí, Isabel (2021). “Unexpected passive participles from prepositional verbs in Catalan.” Passives Cross-Linguistically, capítol 5. Sèrie Empirical Approaches to Linguistic Theory, volum 17, editat per Kleanthes K. Grohmann, Akemi Matsuya i Eva-Maria Remberger, pp. 171-209. Brill. Enllaç a l’índex de continguts: Passives Cross-Linguistically – Theoretical and Experimental Approaches | Brill

Crespí, Isabel (2018). “Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174.  

Crespí, Isabel (2017). “Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155 – 180. Enllaç: Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes | Borealis – An International Journal of Hispanic Linguistics (uit.no)


Noèlia Díaz-Vicedo

Articles

Díaz Vicedo, Noèlia (2022).‘The Female Poet Creates Spirals: A Question of Nomadism?’, European Journal of Women’s Studies, vol 29,1: 155-89.

Díaz-Vicedo, Noèlia (2021). ‘Riuen les meduses: cos i desig a l’obra de  Carmelina Sánchez-Cutillas i Maria-Mercè Marçal’, 100 anys de Carmelina Sánchez-Cutillas. Scripta: Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, vol. 17: 522-39.

Díaz-Vicedo, Noèlia (2021). ‘“La peregrina” de María Beneyto: El viaje infinito’, Paraíso. Revista de poesía, núm. 18, Diputación de Jaén.

 Díaz-Vicedo, Noèlia i Diana Cullell (2021). ‘La comunicación no verbal en el Slam: el caso de Dani Orviz’. Revista Caracol, no. 21: 246-270.

Díaz-Vicedo, Noèlia, Barbara Bridger, Hari Marini, Beatriz Viol i Ana Rodic (2019). ‘Spirals (2013 – ongoing)’. Performingborders: [https://performingborders.live/interviews/guest-post-spirals-by-hari-marini-partsuspended/].

Díaz Vicedo, Noèlia (2018).”Traer al mundo el mundo: escribir poesía como acción y reto a la realidad”, Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, 13: 281-295.

Capítols de llibre

Díaz-Vicedo, Noèlia (2019). ‘Home’. Dins Home on the Move: Two Poems go on a Journey, London: Parthian Book.

Díaz-Vicedo, Noèlia (2017). ‘Eros and Thanatos: A Dialectic in the Late poetry’. Dins Maria-Mercè Marçal: Her Life in Words, Anglo-Catalan Society Occasional Papers (ACSOP).

Altres textos

Díaz Vicedo, Noèlia (2021). “Maria-Mercè Marçal: Una creació inseparable del cos”, Paper Llull. https://www.llull.cat/catala/actualitat/actualitat_noticies_detall.cfm?id=39231&url=maria-merce-marcal-creacio-inseparable-cos.htm


Nicolau Dols Salas

Articles

Dols, Nicolau (2022). «Hypercorrection as a Symptom of Language Change: Majorcan Catalan Standard Pronunciation». Languages 7, (1), 57: 1-12. [en línia]. https://www.mdpi.com/2226-471X/7/1/57/htm

Dols, Nicolau (2019). «Descripció i prescripció en la Gramàtica catalana de Fabra (2018) i en la Gramàtica de la Llengua catalana de l’IEC (2016)». Ítaca. Revista de filologia, 10: 23-49.

Capítols de llibre

Dols, Nicolau (2022). “Les llengües artificials com a aproximació a la lingüística”. In Gladys Merma-Molina & Diego Gavilán-Martín (eds.) Investigación e innovación en el contexto educativo desde una perspectiva colectiva. Madrid: Dykinson (48-56).

Dols, Nicolau (2021). «Who Rules the Language?: Codifying Orality in a Dispersed Community». Dins: Antonio Cortijo & Vicent Martines (eds.). History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Hershey (Penn.) IGI Global Publishers, p. 191-213.

Dols, Nicolau (2020). «Andratx (i s’Arracó) en els treballs lingüístics d’Antoni M. Alcover». Dins: Lluís Agustí & Miquel Codina (eds.). Jaume Bover Pujol. Bibliògraf, bibliotecari i erudit. Palma: Documenta Balear, p. 77-93

Dols, Nicolau (2020). «Història d’una traducció». Dins: Antonio Bernat, Almudena del Olmo Iturriarte, Francisco J. Díaz de Castro & Maria de Lourdes Pereira (eds.). Como el camino empieza. Palabra e imagen para Perfecto E. Cuadrado. Palma: José J. de Olañeta, p. 75-92.

Dols, Nicolau (2020). «Normigo kaj normaligo de ne plenrajta lingvo: la kazo de la kataluna». Dins: Ilona Koutny, Ida Stria & Michael Farris (eds.). The Role of Languages in Intercultural Communication / Rolo de lingvoj en interkultura komunikado / Rola języków w komunikacji międzykulturowej. Poznan: Wydawnictwo Rys, p. 151-164.

Dols, Nicolau (2020). «Phonology, Phonetics, Intonation». Dins: Joan A. Argenter & Jens Lüdtke (eds.) Manual of Catalan Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 85-112.

Dols, Nicolau (2020). «El concepte d’integritat lingüística i la competència comunicativa. El contínuum dialecte/estàndard a Mallorca». Dins: Hans-Ingo Radatz (ed.). Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan. Amsterdam: John Benjamins, p. 2-23.


Gabriel Ensenyat Pujol

Articles

Ensenyat Pujol, Gabriel (2018). «La filosofía discursiva de Pedro el Ceremonioso respecto a la reintegración de la Corona de Mallorca a la Corona de Aragón». Medievalista (Instituto de Estudos Medievais – Universidade Nova de Lisboa), 23: 16 pp. [en línia]. https://medievalista.iem.fcsh

Ensenyat Pujol, Gabriel (2018). «“Ego magister Raymundum Lul catalanus”. Entorn a la identitat de Ramon Llull a l’Edat mitjana». Zeitschrift für Katalanistik-Revista d’Estudis Catalans, 31: pp. 5-22.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2018). «Tipologies textuals de manuscrits mallorquins (1600-1833). Primera relació». Notandum (CEMO + oc – Feusp / IJI – Universidade do Porto), 48: 15 pp. [en línia]. http://www.hottopos.com 

Ensenyat Pujol, Gabriel (2019). «Ausiàs March, el Príncep de Viana i Josep Maria Quadrado». eHumanista / IVITRA, 15. Pp. 29-43 [en línia].

http://www.ehumanista.ucsb.edu  

Ensenyat Pujol, Gabriel (2020). «Noves referències documentals sobre els Llull de Mallorca (segles XIII-XIV)». Estudis de llengua i literatura catalanes, 74. Pp. 23-39.

Capítols de llibre

Ensenyat Pujol Gabriel (2021). «The Meaning of Hispania in Mediaeval Majorca». Dins History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Pensilvania: IGI Global, p. 46-56.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2021). «Los pobres, unos marginados necesarios de cara al más allá». Dins En los márgenes de la historia: marginales y minorías. Saragossa: Libros Pórtico, p. 49-78.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2020). «La figura del burgès en Ramon Llull». Dins Ramon Llull y el lulismo: fe y entendimiento. Madrid: Sindéresis, p. 57-82.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2019). «“Lo primer mariner fou savi mercader”. Ramon Llull i el món dels mariners». Dins La vida marítima a la Mediterrània medieval. Fonts històriques i literàries. Barcelona: Museu Marítim de Barcelona ‒ Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 232), p. 95-114.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2019). «Llull, a Traveller in the Service of the Faith». Dins Tourism, Pilgrimage and Intercultural Dialogue. Interpreting Sacred Stories. Oxford ‒ Boston: CABI Publishing, p. 130-140.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2019). «Els Malferit, una nissaga de juristes mallorquins vinculada a l’Humanisme (ss. XV-XVI)». Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, vol. I. San Millán de la Cogolla: Cilengua (Colección Instituto Literatura y Traducción), 23, p. 791-801.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2018). «Salvador Sureda, a Fifteenth-Century Majorcan Knight». Dins Chivalry, the Mediterranean and the Crown of Aragon. Newark (Deleare, EEUU): Juan de la Cuesta – Hispanyc Monograps (Estudios de literatura medieval «John E. Keller»), p. 85-100.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2018). «No sólo Turmeda. Franciscanos mallorquines e Islam». Dins Franciscanos en la Edad Media. Memoria, cultura y promoción artística. Alessandria (Itàlia): Edizioni dell’Orso (Col. “Medioevo Ispanico”, 10), p. 267-284.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2018). «La persistencia del lulismo en Mallorca en la época medieval». Dins Les formes laïques de la philosophie, Subsidia Lulliana, 6 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 81). Turnhout (Bèlgica): Brepols Publishers, p. 185-204.

Monografies

Ensenyat Pujol, Gabriel (2022). Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista (1962-1972). Premi Joan Fuster d’Assaig 2021, València: Edicions 3 i 4.

Barceló Crespí, Maria; Ensenyat Pujol, Gabriel (2019). Flandes i la Mallorca medieval a través dels Pont. Palma: Edicions Documenta Balear.


Pere Garau Borràs

Capítols de llibres

Garau, Pere (2022). «Primeres passes per a l’anàlisi de l’escriptura (infantil) del català en el marc de la Teoria de l’Optimitat». Dins Merma Molina, Gladys & Manolo GAvilán Martín (eds.) Investigación e innovación en el contexto educativo desde una perspectiva colectiva. Dykinson, pp. 70 – 80. ISBN 978-84-1122-591-5.

Santiago, Josep Ramon; Garau, Pere & Ripoll, Maribel (2022). «Regula: una aplicació per a l’estudi de la gramàtica històrica catalana». Dins Merma Molina, Gladys & Manolo GAvilán Martín (eds.) Investigación e innovación en el contexto educativo desde una perspectiva colectiva. Dykinson, pp. 271 – 280. ISBN 978-84-1122-591-5.

Martorell, Dídac & Garau, Pere (2019). «La visita dels felibres a Mallorca (octubre del 1968)». Dins Serra, Sebastià & Ripoll, Elisabeth (coord.). Identitats nacionals i nacionalismes a l’estat espanyol a l’època contemporània: Simposi Galeusca Història IV, pp. 195-2016. Institut d’Estudis Baleàrics. ISBN 978-84-948770-4-9.


Jaume Guiscafrè Danús

Articles

Guiscafrè, Jaume (2019). «L’imaginari de la por al segle XIX català: costums, creences, supersticions i llegendes». Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, 8: 43-56.

Capítols de llibre

Guiscafrè, Jaume (2019). «The Balearic Islands. The beginnings: Between the Enlightenment and Romanticism». Dins A History of Catalan Folk Literature. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins. 95-104.

Guiscafrè, Jaume (2019). «The Balearic Islands. Research and publication during the dictatorship (1941-1970)». Dins A History of Catalan Folk Literature. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins. 123-136.

Monografies

Grimalt, Josep A. i Guiscafrè, Jaume (eds.). Alcover, Antoni M. (2019). Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó, VIII. Edició a cura de Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Nova Editorial Moll.


Lenke Kovács

Capítols de llibre

Kovács, Lenke (2020). «The Kindelwiegen – Singing and Dancing around the Manger». Dins Good Tidings made Visible: Re-enactments of the Nativity from the Middle Ages to the Present, Kassel: Edition Reichenberger. 111-131.

Kovács, Lenke (2021). «The Interplay of Text and Image in the 16th-Century Majorcan Performance of Death». Dins Cristina Bogdan / Silvia Marin Barutcieff (eds.), Regarder la mort en face. Actes du XIXe congrès international de l’association Danses macabres d’Europe, Bucarest, 9-12 septembre 2021. Bucarest: Editura Universităţii din Bucureşti. 407-421.

Kovács, Lenke [en premsa]. «Teatre medieval i renaixentista». Dins La Bíblia en la literatura catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Monografies

Kovács, Lenke (ed.) (2019). Consueta de Sant Francesc. Barcelona: Editorial Mediterrània.

Kovács, Lenke / Massip, Francesc (eds.) (2020). Good Tidings made Visible: Re-enactments of the Nativity from the Middle Ages to the Present. Kassel: Edition Reichenberger.


Maria Palmer Clar

Articles

Palmer Clar, Maria (2021). «“A la recerca del corall”. Una aproximació a la paraula poètica vicensiana». Reduccions, número 116 (Tardor-Hivern 2021), p. 124-138.

Capítols de llibre

Palmer Clar, Maria (2021). «Repressió i esclat: una aproximació a les violències vicensianes». En: Carme Gregori i Francesc Xavier Rosselló (ed.). Literatura catalana contemporània: transformacions, imitacions i altres formes de reescriptura. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 227-238.

Palmer Clar, Maria (2021). «Poesia experimental. Poètiques, crítica i recepció». Els Marges, número 122 (Tardor 2020), p. 116-118.

Miscel·lània

Palmer Clar, Maria (2021). «“Si un gerani floreix”. Conversa amb Antònia Vicens». Reduccions, número 116 (Tardor-Hivern 2021), p. 160-171.


Mercè Picornell Belenguer

Articles

Picornell, Mercè (2021). «Superando la patografía. Escritura vulnerable y fiabilidad en tres novelas gráficas sobre salud mental». Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica, 12: 25. Acceptat, en curs de publicació.

Picornell, Mercè (2020). «The back side of the postcard: Subversion of the island tourist gaze in the contemporary Mallorcan imaginary». Island Studies Journal, 15: 1. 291-314.

Picornell, Mercè (2020). “Comparar, compartir, combatre: repensar els Països Catalans des d’una catalanitat a lloure”. L’Avenç: Revista d’història i cultura, 474: 46.

Picornell, Mercè (2019). «Territorios y transformaciones interdisciplinares: la recepción paródica de la obra de Oscar Lewis». Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios, 19. 234-257. <https://www.impossibilia.org/index.php/impossibilia/article/view/336>.

Picornell, Mercè, i Ángela Fernández (2019). «Un gesto de escucha. De Rigoberta Mencú a las que limpian los hoteles: aplicaciones y límites de la subalternidad en el cambio de siglo». Kamchatka. Revista de Análisis Cultural, 14. 491-538. <https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/16331>.

Capítols de llibre

Picornell, Mercè (2020). «Redefinir el camp, reubicar les tensions: El Congrés de Cultura Catalana a Mallorca». Dins Rovira, Marta (ed.). El Congrés de Cultura Catalana. Història i balanç (1975-1977). Catarroja: Editorial Afers. 89-107.

Picornell, Mercè (2020). «Resistència i aliterarietat. Apunts sobre la recepció crítica de l’obra de Teresa Pàmies». Dins Corretger, Montserrat, i Foguet, Francesc (eds.). Teresa Pàmies. Política, memòria i literatura. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 219-248.

Picornell, Mercè (2020). «’Yo no soy un panda’: Discursos frágiles y cuidado de sí en la historia gráfica Duermo mucho (2017), de Maria Manonelles». Dins Bernat Vistarini, Antonio Pablo; Del Olmo Iturriarte, Díaz Castro, Francisco; Pereira, María de Lourdes (eds). Como el camino empieza. Palabra e imagen para Perfecto E. Cuadrado. Palma: José J. de Olañeta, Editor. 235-250.

Picornell, Mercè (2019). «La hipótesis del ovillo desmadejado: caracterizar los estudios ibéricos desde lo insular». Dins Martínez Tejero, Cristina; Pérez Isasi, Santiago (eds.). Perspetivas críticas sobre os estudos ibéricos. Venezia: Università Ca’ Foscari. 57-88. <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-324-3/>.

Picornell, Mercè (2019). «Agència, natura i transformació: Una aproximació posthmanista a les formes de la ruïna en la poesia catalana contemporània». Dins Corretger, Montserrat; Teixell, Oriol (eds.). Literatura catalana contemporània: patrimoni i identitat. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 117-136.

Monografies

Picornell, Mercè (2020). Sumar les restes: Ruïnes i mals endreços en la cultura catalana postfranquista. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.


Margalida Pons Jaume

Articles

(2023). «El pensament analògic en la poesia de Josep M. Sala-Valldaura: afecció i diferència». Estudis Romànics, 45. 69-89. DOI: 10.2436/20.2500.00357. https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=r&subModuleName=&idCatalogacio=39288

(2021). «Ocupacions i presidis: escriptura, pensament i espais afectats. A propòsit de Patricia Heras, Marina Garcés i Mireia Sallarès». Rassegna iberistica, 44(116). 477-504. Accés: https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/rassegna-iberistica/2021/116/ocupacions-i-presidis-escriptura-pensament-i-espai/#!DOI: http://doi.org/10.30687/Ri/2037-6588/2021/17/007

(2021). «Potencias afectivas de la poesía catalana contemporánea: exposición y propuestas de un proyecto de investigación». Theory Now. Journal of Literature, Critique and Thought, 4: 1 (gener-juny). 129-150. ISSN 2605-2822. https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/article/view/16216

(2020). «Emocions proscrites: escriptura, gènere, afectes i algunes veus de la poesia catalana contemporània». 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, 22. 39-59. http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/29168

(2019). “Disarticulating the Subject”. Presentació del clúster de la revista Journal of Catalan Studies, 2019(1). http://jocs.anglo-catalan.org/ojsnew/index.php/jocs/issue/view/4

(2018). «Animàlia o les extensions de la subjectivitat. Possibilitats d’una mirada no antropocèntrica en la interpretació del subjecte de la cultura». Catalan Review, 32 (2018). 3-21. https://doi.org/10.3828/CATR.32.2

Capítols de llibre

(2022). «Desnaturant la catarsi: la doble apel·lació en la poesia de Dolors Miquel», dins Olívia Gassol Bellet i Òscar Bagur (ed.). Dolors Miquel: tradició i inconformisme. Una poètica de la transformació. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 35-61. https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_avanzada&idCatalogacio=38828

(2021). «Facultats de l’aflicció. Una lectura de la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Joan Borja i M. Àngels Francès (ed.). Des de les fronteres del silenci. Aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 171-192. ISBN: 978-84-482-6627-1.

(2020). «Forassenyat, te’n vas de tu”, presentació a Josep M. Sala-Valldaura, Contrabandistes. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Arts Santa Mònica, 2020. 1-8.

(2019). «Altres poètiques: els textos escàpols d’una escriptura centrífuga». Dins Marc Audí, Glòria Bordons i Lis Costa (dir.). Poesia experimental: poètiques, crítica i recepció. París, Éditions Hispaniques, col. Littérature, 2019. 165-180. ISBN: 978-2-85355-103-8.

(2019). “Aliados animales: género y formas refractadas de alteridad”. Dins Miquel Cruz Morente i Ivan Gisbert López (ed.). Formas de la alteridad en la cultura contemporánea: la ruptura de límites y fronteras. Berlin: Peter Lang. 51-73. ISBN: 978-3-631-79934-5.

(2019). «El gos amfibi: submersions i emersions del subjecte Carles Hac Mor», dins Margalida Pons (ed.), Lletres de Carles Hac Mor, imatges d’un iconoclasta. Girona: Documenta Universitaria. 37-53. ISBN 978-84-9984-471-8.

(2018). «Ester Xargay: criação de vídeo, degeneração e indisciplina», dins Joana Matos Frias, Pedro Eiras i Rosa Maria Martelo (ed.). Ofício Múltiplo. Poetas em Outras Artes. Porto: Edições Afrontamento i Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa. 189-207. ISBN 9789723616323. (2018).

«Humanimals. Sobre els contes d’Antònia Vicens», dins Sebastià Perelló i Sebastià Portell (ed.). Davant el fulgor. Per a llegir l’obra d’Antònia Vicens. Palma: Lleonard Muntaner. 101-113.

Monografies

(2021). El codi torbat. De la poesia experimental a l’escriptura conceptual. Palma: Lleonard Muntaner. ISBN: 978-84-18758-22-5.

(2019) (ed.). Lletres de Carles Hac Mor, imatges d’un iconoclasta. Girona: Documenta Universitaria. ISBN 978-84-9984-471-8.


Marta Puxan-Oliva

Articles

Rotger, Neus, i Puxan-Oliva, Marta. 2021. «The Novel after the Global Turn: Decentered Perspectives from the Spanish Literary Field». Studies in the Novel 53.3: 285-305. 

Puxan-Oliva, Marta (2020). «Enfermedad y reescritura: el oficio de escribir en Los diarios de Emilio Renzi de Ricardo Piglia». Special issue «Literatura + enfermedad= literatura», edited by Jorge L. Locane of Revistra Letral 26 (2021): 107-126. DOI: https://doi.org/10.30827/rl.v0i26.16262. Accés obert.

Rotger, Neus; Roig-Sanz, Diana; Puxan-Oliva, Marta (2019). «Introduction: Towards a Cross-disciplinary History of the Global in the Humanities and the Social Sciences». Número monogràfic  «Historicizing the Global: An Interdisciplinary Perspective», Journal of Global History, 14.3: 325-334. DOI: https://doi.org/10.1017/S1740022819000147

Capítols de llibre

Puxan-Oliva, Marta (2020). «Crime Fiction and the Environment». Dins The Routledge Companion to Crime Fiction. Ed. Stewart King, Janice Allan, Jesper Gulddal i Andrew Pepper. Londres I Nova York: Routledge, 2020. 362-370. 

Puxan-Oliva, Marta (2019). «The Challenges of ‘Wild’ Spaces to World Literary Cosmopolitanism».  Dins World literature, Cosmopolitanism, Globality. Beyond, Against, Post, Otherwise. Ed. Gesine Müller i Mariano Siskind. Berlin: De Gruyter. 172-189. https://doi.org/10.1515/9783110641134-013. Accés Obert. 

Monografies

Puxan-Oliva, Marta (2019).  Narrative Reliability, Racial Conflicts and Ideology in the Modern Novel. Nova York / Londres: Routledge. 


Jesús Revelles Esquirol

Articles

Revelles Esquirol, Jesús (2021). «Iberisme i poesia portuguesa a Mallorca: Ponent (1956-1974)». Revista de Estudos literários, 11. Més informació aquí.

Revelles Esquirol, Jesús (2020). «Pla sobre las fuerzas motrices». Quimera, 433: p. 9-11.

Revelles Esquirol, Jesús (2019). «Humberto Pelágio y las mediaciones luso-catalanas de principios de siglo XX. Una aproximación». Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane, 8: p. 65-80. En línia: https://riviste.unimi.it/index.php/tintas/article/view/11747

Capítols de llibre

Revelles Esquirol, Jesús (2021). «Llorenç Villalonga: de Centro al sistema literari català». Dins La literatura comparada a Catalunya 3. Barcelona: Edicions UB [en premsa].

Maribel Ripoll

Articles

Ripoll Perelló, Maribel, «Sobre la formació femenina i el paper de la dona en la reforma social de Ramon Llull», Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació 28 (juliol-desembre) (2016), pàg. 93-112. ISSN 1134-0258. http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/EduH/article/view/142141/141081

Ripoll Perelló, Maribel, «Les edicions catalanes del Llibre d’intenció. Antecedents, història i caracterització», eHumanista/IVITRA. A. Monogràfic I. Arts of Finding Truth: Approaching Ramon Llull, 700 Years Later, ed. Henry Berlin, 8 (2015), pàg. 142-159.

Capítols de llibre

Santiago, Josep Ramon; Garau, Pere & Ripoll, Maribel (2022). «Regula: una aplicació per a l’estudi de la gramàtica històrica catalana». Dins Merma Molina, Gladys & Manolo GAvilán Martín (eds.) Investigación e innovación en el contexto educativo desde una perspectiva colectiva. Dykinson, pp. 271 – 280. ISBN 978-84-1122-591-5.

Ripoll Perelló, Maribel,  «El lul·lisme entre bambolines. La relació epistolar entre Mateu Obrador i Maria Antònia Salvà». “Qui fruit ne sap collir”: homenatge a Lola Badia, ed. Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, “Filologia UB” II (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona – Editorial Barcino, 2021), pp. 169-178. http://www.ub.edu/llulldb/docs/62_Ripoll%20Perello.pdf

Monografies

Ripoll Perelló, Maribel, Ramon Llull. El viatger de la paraula. Palma: Illa Edicions, 2015, 105 pàg. ISBN: 978-84-944558-0-3. Dipòsit legal: PM 1032-2015.


Pere Rosselló Bover

Articles

Rosselló Bover, Pere (2022). “Contra la inèrcia i els dèficits heretats. Vicent Simbor i la literatura catalana”. Serra d’Or, 745, pp. 44 – 47. ISSN 0037-2501.

Rosselló Bover, Pere (2021). «Sobre Poesia: la meva poesia i els ‘meus’ poetes», Serta. Revista Iberorrománica de Poesía i de Pensamiento Poético, 12, p. 302 – 318. ISSN 1137-8662. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Rosselló Bover, Pere (2020). «Les plaquettes en l’arquitectura dels poemaris de Manel Marí», Eivissa, 68, p. 37-38. Institut d’Estudis Eivissencs-CSIC.

Rosselló Bover, Pere (2019). «Els fotogrames poètics de Manel Marí», Eivissa, 66. Institut d’Estudis Eivissencs-CSIC.

Rosselló Bover, Pere (2018). “El centenari de Bernat Vidal i Tomàs. L’aportació literària d’un intel·lectual imprescindible”. Serra d’Or, 707, p. 45-48. ISSN 0037-2501.

Rosselló Bover, Pere (2018). “Diego Ruiz: el lul·lisme d’un autor marginat”. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, LV, pp. 313 – 330. ISSN 0210-7481.

Capítols de llibre

Rosselló Bover, Pere (2022),  «Joan Fuster i els projectes literaris mallorquins durant la postguerra (1949-1962)», Una posteritat de paper. Simposi Internacional Joan Fuster, ed. Ferran Carbó, Antoni Furió i Tobies Grimaltos. València: Universitat de València, p. 171-217.

Rosselló Bover, Pere (2021). “Gabriel Alomar, crític literari al suplement Los Lunes de El Imparcial” dins Gabriel Alomar (1873-1941). L’intel·lectual, el periodista i el polític. Jornades d’estudi celebrades els dies 14 i 15 de novembre de 2019 a la Universitat de les Illes Balears. Pons, Damià; i Rosselló Bover, Pere (editors). Palma: Lleonard Muntaner editor, pp. 415 – 431. ISBN 978-84-18758-30-0.

Pons, Damià; i Rosselló Bover, Pere (2021). “Bibliografia” dins Gabriel Alomar (1873-1941). L’intel·lectual, el periodista i el polític. Jornades d’estudi celebrades els dies 14 i 15 de novembre de 2019 a la Universitat de les Illes Balears. Palma: Lleonard Muntaner editor, pp.457 – 476. ISBN 978-84-18758-30-0.

Rosselló Bover, Pere (2021). “L’obra narrativa de Rafel Crespí. Una aproximació” dins Rafel Crespí: la tenacitat de viure. Palma: Lleonard Muntaner editor, pp. 19-37. ISBN 978-84-18758-27-0.

Rosselló Bover, Pere (2021). “Pròleg” a L’àngel rebel, de Llorenç Villalonga. Palma: Nova Editorial Moll, pp. 7 – 21. ISBN 978-84-273-2049-9.

Rosselló Bover, Pere (2021). «Nota sobre la poesia lul·liana de Jeroni Rosselló». Dins ‘Qui fruit ne sap collir’. Homenatge a Lola Badia, vol. 2. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona / Editorial Barcino, p. 203 – 217. ISBN 978-84-9168-648-4.

Rosselló Bover, Pere (2020). «Els últims anys de Gabriel Alomar a El Poble Català». Dins Obres Completes de Gabriel Alomar; vol. VI.  Articles a ‘La Veu de Catalunya’ (1899-1906). Articles a ‘El Poble Català’ (1911-1916). ‘La pena de mort’ i altres assaigs, VI. Palma: Nova Editorial Moll, p. 33 – 57. ISBN 978-84-273-0926-5.

Rosselló Bover, Pere (2020). «Els models narratius de Miquel dels Sants Oliver». Dins Obres Completes de Miquel dels Sants Oliver, vol. 12. Obra narrativa. Palma: Lleonard Muntaner, editor, p. 7-41. ISBN 978-84-17833-72-5.

Rosselló Bover, Pere (2019). «Les edicions lul·lianes de Jeroni Rosselló». Dins Ramon Llull en la literatura contemporània. Palma: Lleonard Muntaner, editor, p. 75-104. ISBN 978-84-17153-77-9.

Rosselló Bover, Pere (2019). “Estudi introductori: Gabriel Alomar i El Poble Català després de la desfeta de Solidaritat Catalana” dins Obres Completes de Gabriel Alomar. Articles ‘El Poble Català’ (1909-1910), vol. V. Palma: Nova Editorial Moll, pp. 7 – 48. ISBN 978-84-273.

Rosselló Bover, Pere (2019). «Estudi introductori: Gabriel Alomar i El Poble Català després de la desfeta de Solidaritat Catalana». Dins Obres Completes de Gabriel Alomar, volum V. Articles ‘El Poble Català’ (1909-1910). Palma: Nova Editorial Moll, p. 7-48. ISBN 978-84-273-0924-1.

Rosselló Bover, Pere (2018). “La col·laboració entre Ludwig Klaiber i Salvador Galmés i el lul·lisme” dins El Llegat de Ramon Llull. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 75 – 90. ISBN 978-84-9168-105-2

Rosselló Bover, Pere (2018). “Jaume Pomar, estudiós de Llorenç Villalonga” dins Aproximació a Villalonga: estudis inèdits i esparsos, de Jaume Pomar. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Fundació Mallorca Literària, pp. 15 – 23. ISBN 978-84-9883-964-7-0924-1

Monografies

Riera, Miquel A. (2021): Obra Poètica Completa. 1953-1993. Edició a cura de Pere Rosselló Bover (Calonge: Adia edicions), 388 p. [Reedició revisada, amb algunes modificacions, de l’edició feta el 2004 per Edicions del Salobre. Conté una introducció: «La poesia de Miquel Àngel Riera», p. 17-52.]

Rosselló Bover, Pere (2021). Sobre viatges i memòries. Llorenç Villalonga i altres escriptors. Barcelona: Edicions UIB / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 1-378. ISBN 978-84-9191-162-3.


Josep Ramon Santiago Pesset

Capítols de llibre

Santiago, Josep Ramon; Garau, Pere & Ripoll, Maribel (2022). «Regula: una aplicació per a l’estudi de la gramàtica històrica catalana». Dins Merma Molina, Gladys & Manolo GAvilán Martín (eds.) Investigación e innovación en el contexto educativo desde una perspectiva colectiva. Dykinson, pp. 70 – 80. ISBN 978-84-1122-591-5.

Edicions

Ferrer, Rafel (2022). Llegendes manacorines. Editorial Moll. Edició a cura de Josep Ramon Santiago.


Caterina Valriu Llinàs

Articles

Valriu Llinàs, Caterina (2019). «Cartografia de meravelles: les llegendes del corpus Penya-Arxiduc Lluís Salvador». Rivista Italiana di Studi Catalani, 9: 159-176.

Capítols de llibre

Valriu Llinàs, Caterina (2021). «Els clàssics de la literatura universal en els clàssics de la literatura infantil i juvenil catalana: la construcció d’un imaginari propi». Dins Actes del Divuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans – Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes -Universitat de Bucarest, p. 297-306.

Valriu Llinàs, Caterina (2019). «La narrativa juvenil de Pau Faner: un doll imparable de fantasia». Dins Pau Faner fabulador. Edició a cura de Pilar Arnau, Ismael Pelegrí i Fina Salord. Lleida, Editorial Punctum, p. 111-126.

Valriu Llinàs, Caterina (2019). «The first four decades of the twentieth century (1901-1940): Folklore archiving and the great projects». Dins A History of Catalan Folk Literature. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (IVITRA Research in Linguistics and Literature 21), p. 105-122.

Valriu Llinàs, Caterina (2019). «The resumption and renewal of folklore studies». Dins A History of Catalan Folk Literature. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (IVITRA Research in Linguistics and Literature 21), p. 105-122.


Maria del Mar Vanrell Bosch

Articles

Cabré, T., Torres-Tamarit, F., Vanrell, M.M. (2021). «Hypocoristic truncation in Sardinian». Linguistics, 59(3), 683-714.

Torres-Tamarit, F., Vanrell, M.M. (2021). «Els universals lingüístics i el marcatge en l’ensenyament de la pronunciació del català com a llengua estrangera». CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(2), 35-48.

Castell, X., Melià, J., Vanrell, M.M. (2021). «Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears». Treballs de Sociolingüística Catalana 31: 165-190.

Capítols de llibre

Vanrell, M.M., Ballone, F., Cabré, T., Prieto, P., Schirru, C., Torres-Tamarit, F. (2020). «Contacte lingüístic i entonació a Sardenya». Dins Christoph, Gabriel, Maria Selig & Andrea Peskova (eds.). Contact, variation, and change in Romance and beyond. Studies in honor of Trudel Meisenburg, 219-242. Erich Schmidt Verlag: Berlin.

Vanrell, M.M., Ballone, F., Cabré, T., Prieto, P., Schirru, C., Torres-Tamarit, F. (2020). «La ricerca sull’intonazione del sardo: stato attuale e prospettive future». Dins Remberger, E.-M., Virdis, M., Wagner, B. (eds.): Il sardo in movimento, 71-95. Vienna University Press and Vandenhoeck & Ruprecht.