Objectius i funcions

Les funcions del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General són:

 • Coordinar els ensenyaments de l’àmbit de coneixement de la llengua i la literatura catalanes i la lingüística.
 • Organitzar, impulsar i divulgar la recerca dels professors que hi estan adscrits.
 • Organitzar i desplegar programes i estudis de doctorat i postgrau.
 • Coordinar i supervisar l’elaboració de tesis doctorals.
 • Promoure cursos d’especialització i perfeccionament per als titulats universitaris, i impulsar la renovació científica, tècnica i docent dels membres que hi estan adscrits.
 • Fomentar la coordinació i col·laboració amb altres departaments per a l’elaboració de programes d’ensenyament i recerques interdisciplinàries.

En aquests moments, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General té a càrrec seu la docència dels estudis del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Així mateix, imparteix la docència de llengua i literatura catalanes i d’altres matèries que hi estan relacionades als graus de Llengua i Literatura EspanyolesEstudis AnglesosHistòriaHistòria de l’ArtFilosofiaEducació Primària i Educació Infantil. El Departament també ofereix i imparteix el màster universitari Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Cultural Immaterial, que permet l’accés al programa de Doctorat en Filosofia i Filologia.

Pel que fa a la investigació, el Departament gestiona tres càtedres d’estudis avançats:

 • La càtedra Alcover-Moll-Villangómez, creada el 2003 i dedicada als estudis relacionats amb la llengua i la literatura catalanes i amb els estudis culturals.
 • La càtedra Joan Ramis i Ramis d’estudis teatrals, creada el 2005.
 • La càtedra Ramon Llull, adscrita al Departament des de 2003 i dedicada als estudis lul·lians.

L’activitat de les dues primeres, que depèn de l’aportació econòmica que hi fan, per mitjà de convenis de col·laboració, el Govern de les Illes Balears i els consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, està interrompuda en aquests moments per manca de finançament. L’activitat de la càtedra Ramon Llull s’ha reprès arran del conveni signat amb el Govern Balear el maig de 2019.

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General té atribuïdes dues funcions més:

 • La supervisió acadèmica del Pla de formació lingüística i cultural (FOLC) que coorganitzen la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Universitat.  El FOLC habilita els docents no universitaris que ho necessitin per poder exercir als centres de primària i secundària de les illes Balears.
 • L’assessorament en matèria de normativa i ús de la llengua catalana, funció que exerceix per mitjà de la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL). La CTAL és un òrgan delegat del Consell de Departament, en virtut de l’Acord executiu 6191, de 25 de març de 2003, sobre competència científica en matèria de política lingüística, que estableix que el Departament «és l’òrgan científic de la Universitat de les Illes Balears en les qüestions que afecten la fixació normativa de la llengua catalana i en la funció d’assessorament que l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei de normalització lingüística atorguen a la Universitat.»