Investigadors col·laboradors

JOAN ALEGRET
JOSEP ANTONI GRIMALT
JOAN MIRALLES
JOAN MELIÀ

Joan Alegret Llorens

Professor de la Universitat de Barcelona de 1968 a 1979, i de la Universitat de les Illes Balears des de 1979 a 2011, en què passà a la condició de catedràtic emèrit. El doctor Alegret ha impartit docència i ha investigat sobre totes les èpoques de la literatura catalana. Entre les seves àrees d’interès cal destacar el comentari de text, la relació entre literatura i horòscop, l’estudi del tanka, i la traducció i la creació de poesia.

Obres destacades:

  • “Una edició de Pere Serafí: edició i comentari”, a Narcís GAROLERA (ed.) (1985) Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, III. Barcelona: Curial, pàgs. 168-208.
  • “El sonet ‘Tronc infeliç…’”, a Pep VALSALOBRE i Gabriel SANSANO (eds.) (2006) Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, pàgs. 245-254.
  • “L’episodi de Perpinyà a la Crònica de Bernat Desclot”, a Sadurní MARTÍ et al. (eds.) (2007) Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III, pàgs. 95-100.
  • “Les fonts de La deixa del geni grec” a Margalida PONS i Maria Isabel RIPOLL (eds.) (2007) Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàgs. 255-296.
  • “Presentació i estudi de Lo cant de las veritats (Barcelona, 1857)”. Estudis de llengua i literatura catalanes, XL. Barcelona: PAM (2010), pàgs. 123-152.
  • “Sobre La plaça del Diamant: notes i comentaris” a Narcís GAROLERA, Antoni MARÍ i Àlex MITRANI (2018) Els anys teòrics. Arts, literatura i crítica 1962-1979. Barcelona: Angle Editorial, pàgs. 219-259.


Josep Antoni Grimalt Gomila

Llicenciat en Dret, doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1975) amb la tesi La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi i catedràtic emèrit de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears.

Té cura de l’edició crítica de l’Aplec de rondaies mallorquines d’En Jordi des Racó (1996-) d’Antoni Maria Alcover, que duu a terme amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè, i ha editat diversos volums de les Obres Completes de Llorenç Villalonga.

És autor de nombrosos articles d’investigació i de diversos llibres, entre els quals La figura de Judes a la literatura. Notes per a un estudi sobre hipertextualitat (2004), traductor, conferenciant i divulgador de temes de llengua catalana en diversos mitjans de comunicació impresos i audiovisuals.


Joan Miralles Monserrat

Catedràtic emèrit de Filologia Catalana. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1969), on va defensar la tesi de llicenciatura Contribución al estudio de la onomástica mallorquina i on el 1978 obtingué el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Universitat de Barcelona, 1978).

Ha impartit docència a la UIB des del curs 1970-71. Entre el 1980 i el 1998 va ser director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta d’estàndard oral de l’IEC. Va ser membre de la comissió redactora de l’avantprojecte de Llei de Normalització Lingüística per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ha participat en el projecte europeu PATROM (Patronymica Romanica), en el marc del qual prepara un Diccionari històric de l’antroponímia romànica i en el projecte Gramàtica del Català Antic (HUM2005-03508FILO).

La seva recerca s’ha concretat en nombrosos articles, més d’una vintena de llibres publicats i en el Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (http://notib.recerca.iec.cat/).

El 2016, el Govern de les Illes Balears li va concedir el Premi Ramon Llull.


Joan Melià Garí

Abans de ser professor titular d’universitat, ha estat catedràtic d’institut de batxillerat de Llengua i Literatura Catalanes. Ha fet recerca en sociolingüística, didàctica de la llengua i planificació lingüística, part de la qual ha estat publicada en llibres i revistes especialitzades. Ha coordinat el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) i el Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB), i és membre de la xarxa de grups de recerca Coneixements, Representacions i Usos del Català (CRUSCAT). Ha estat vicerector associat de normalització lingüística i director del Servei Lingüístic de la UIB, i (1999-2003) director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.